Vážené kolegyně a kolegové,

v letošním roce proběhne další ročník kurzu celoživotního vzdělávání věnovaného hodnocení krajinného rázu , a to na podzim 2024. Podzimní termín je ovlivněn tím, že se v současné době dokončuje nová – oficiální – metodika „HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA KRAJINNÝ RÁZ“ (dříve označované jako „případové“ nebo „kauzální“ hodnocení), kterou pořizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a kterou zpracovává tým ve složení Mgr. Ing. Roman Bukáček, Ing. arch. Simona Vondráčková, Ph.D. a doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. Po dvaceti ročnících kurzu „Krajinný ráz a metody hodnocení“ (KUKR) proběhne kurz v novém formátu.

Cílem kurzu bude seznámení účastníků s obsahem, postupy, využitím a prací s nově vytvořenou metodikou. Obsahem výuky je problematika identifikace znaků a hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb. a to i s ohledem na sjednocení názorů na identifikované hodnoty, na vyjasnění pojmů a omezení subjektivity hodnocení. Pozornost bude věnovaná využití výsledků hodnocení vlivu záměru v rozhodovacích procesech. Velký důraz bude kladen na vazbu ochrany krajinného rázu dle zák. č. 114/1992 Sb. na nástroje a procesy územního pánování dle stavebního zákona (zák. č. 283/2021 Sb.) a také na ochranu hodnot kulturní krajiny dle památkového zákona (zák. č. 20/1987 Sb.).

Kurz je určen úředníkům veřejné správy, pracovníkům rezortu Ministerstva životního prostředí a dalším odborníkům včetně pracovníků projektových a expertních firem, zabývajících se posuzováním krajinného rázu, vlivů na ŽP dle zák. č. 100/2001 Sb. nebo hodnocením dle § 67 zák. č. 114/1992 Sb.

Kurz bude akreditován Ministerstvem vnitra dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Místo konání: Praha – Dejvice, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Termín: LISTOPAD 2024 (čtyřdenní blok)

Termín bude upřesněn spolu s definitivním programem a dalšími organizačními záležitostmi. Budeme se na vás těšit.

Prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.

Katedra urbanismu a územního plánování
Kateřina Masná (sekretariát)
tel.: 224 357 926 mob.: 603 924 141
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz
web: http://departments.fsv.cvut.cz/k127/

Ing.arch et Ing. Kateřina Štréblová Hronovská, Ph.D.
tel.: 607 132 438
e-mail: katerina@ksh-architekt.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Můžete také navštívit naše stránky: